Welkom op de website voor de inrichting van de openbare ruimte van het centrum van Haps

Op deze website kunt u meedenken over het ontwerp dat in de komende periode gemaakt gaat worden. Daarnaast blijft u via deze website op de hoogte van het proces.

Als u direct wilt reageren op het ontwerp gaat u naar

PRAAT MEE!

Hieronder kunt u meer lezen over de aanleiding en het proces.

 

Verbeteren van de leefbaarheid

De aanleiding van de herinrichting is de aanleg van de rondweg. De gemeente Cuijk wil de leefbaarheid van Haps verbeteren. Op dit moment loopt de provinciale weg (N264) dwars door Haps, waardoor er veel doorgaand verkeer door het dorp rijdt. Nu deze weg wordt omgelegd ontstaat er de mogelijkheid om een nieuw ‘hart’ van Haps te maken. De verkeerintensiteit van de weg zal naar verwachting afnemen van ca 15.000 motorvoertuigen per etmaal naar 3.000 à 4.000.

In 2011 heeft Haps al haar eigen dorpsontwikkelingsplan (iDOP) gemaakt waarin voor het hart een ambitie is uitgesproken: “Het dorpshart is een samenhangend vormgegeven gebied waaraan enkele ruimtes liggen. Er is niet één centraal plein dat belangrijker is dan andere plekken. Haps wil een openbare ruimte realiseren waar het aangenaam is elkaar te ontmoeten. Een dorpshart met volop ruimte voor wandelaars en fietsers.” Met dit ontwerpproces willen we die ambitie gaan vertalen naar concreet plan.

 

Proces

Het project heeft verschillende stappen.

  • Er is een klankbordgroep opgesteld vanuit de dorpsraad. We hebben met de klankbordgroep een eerste schouw gehad in het dorp en een bijeenkomt over eerste ideeën en thema’s. Dit zijn losse ideeën en absoluut nog geen ontwerp! 
  • Deze thema’s leggen we nu bij u neer via een bewonersbijeenkomst en deze website. Het zijn nu nog losse thema’s, uiteindelijk wordt met deze onderdelen een samenhangend ontwerp gevormd. Zo proberen we samen grip te krijgen op de uitgangspunten en ambities. Deze avond heeft plaatsgevonden op 6 december 2017.
  • Na deze stap wordt een eerste voorstel gemaakt voor een ontwerp. Dit ontwerp wordt tijdens een tweede bewonersbijeenkomst aan uw voorgelegd. Deze bewonersavond vindt plaats op 7 maart 2018 in de Posthoorn. Het ontwerp komt ook op de website.
  • Daarna volgt nog een laatste aanpassingsronde, voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het plan.

 

Aan de slag

Op deze website gaan we samen met u de uitgangspunten bepalen voor het ontwerp. Wat vindt u belangrijk in Haps? Wat wilt u graag terugzien in het ontwerp? Wij hebben uw hulp nodig, dus praat mee!

 

Hoe werkt de website?

Op deze website vindt u verschillende gebieden en thema’s waar u op kunt reageren. Per gebied en thema zijn verschillende beelden te zien of worden vragen gesteld. U kunt klikken op het gebied of thema en u kunt reageren in het reactievenster. Als u gaat meedenken, wilt u dan proberen uw reactie steeds bij het juiste thema te plaatsen. Dat helpt ons enorm in de analyse van uw reacties!

Nieuws

Onderzoek trillingen Kerkstraat Haps

Geplaatst op
Onderzoek trillingen Kerkstraat Haps

Halverwege vorig jaar gaf de gemeente Cuijk opdracht om een herinrichtingsplan op te stellen voor de Kerkstraat in Haps. Het bureau LOS stadomland uit ’s-Hertogenbosch heeft deze opdracht op zich genomen. Om de Kerkstraat opnieuw in te kunnen richten zijn diverse onderzoeken nodig. Een van die onderzoeken is een onderzoek naar trillingen die ontstaan door passerend verkeer.

 

 

Mooier Haps

Met het herinrichtingsplan moet Haps mooier worden en weer een meer dorps karakter krijgen. Dat kan ook, nu het meeste, doorgaande verkeer niet meer door de dorpskom rijdt maar via de Randweg. Met bewoners is inmiddels gesproken over de herinrichting. Op basis van hun wensen en ideeën is inmiddels een eerste ontwerpplan gepresenteerd. Het gaat om een concept, er moeten nog zaken uitgewerkt worden en bijstelling van het ontwerpplan is nog mogelijk.

 

Reacties

Over het algemeen zijn de reacties op het ontwerpplan positief. Maar veel inwoners hebben hun zorgen geuit over mogelijke trillingen die ontstaan nu het asfalt in de straat vervangen wordt door klinkers. Dat is althans het plan. Het college neemt deze zorgen serieus. Men laat daarom onderzoek doen naar de gevolgen van trillingen in relatie tot het materiaalgebruik. Het trillingsonderzoek zal door het bedrijf Sweco uit De Bilt worden uitgevoerd.

 

Onderzoek

Het trillingsonderzoek heeft als doel om de toekomstige situatie, na de herinrichting van de Kerkstraat, in beeld te brengen. Ondanks het feit dat er nu nog asfalt ligt, is een onderzoek toch zinvol. Er kunnen namelijk modelberekeningen worden gemaakt. Dat betekent dat uit de metingen gegevens kunnen worden afgeleid over onder andere de bodemgesteldheid. Op basis daarvan kan berekend worden hoe het trillingsniveau is als er geen asfalt meer ligt maar klinkerbestrating. Maar ook wat er gedaan kan worden om eventuele trillingen te verminderen. Om een betrouwbaar rekenmodel op te kunnen stellen, is informatie nodig over trillingen in de huidige situatie. Ook al zijn die op dit moment niet hinderlijk voor de omwonenden, met gevoelige meetapparatuur zijn deze te registreren en door te berekenen naar de toekomst. 

 

Metingen

De metingen in de Kerkstraat worden uitgevoerd in vier woningen. Daar wordt gedurende ruim een week gemeten. De eerste dag van de meetperiode is gepland op 11 oktober. Op die dag zal een vrachtwagen van Loonbedrijf Derks diverse keren door de straat rijden met variërende snelheden. Bij deze passages wordt in de vier woningen de optredende trillingssterkte gemeten. Vervolgens worden gedurende een week alle trillingsniveaus van overig passerend verkeer gemeten. Zo ontstaat een representatief beeld van de huidige situatie in de vier woningen. 
De onderzoeksresultaten van het trillingsonderzoek zullen naar verwachting einde van dit jaar beschikbaar zijn.

 

Informatie


Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met de heer D. van de Laarschot, Werkorganisatie CGM, telefoon 0485 – 396 600 of danny.vandelaarschot@cgm.nl 

|

Op de hoogte blijven?

Naam

Andere vragen?

  • *
  • *